H&O - תקנון מבצע

"80% הנחה במחלקת האופנה"

 

13.2.24 – 13.3.24

 

 

אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע”מ ("רשת H&O") מודיעה בזאת על עריכת מבצע לחברי מועדון הלקוחות של רשת H&O או למצטרפים חדשים למועדון הלקוחות של רשת H&O, בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן:

 

1.    מבוא

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף האופנה.
2.    תקופת המבצע

תקופת המבצע הינה החל מיום 13.2.24 ועד ליום 13.3.24 (כולל), ובהתאם למפורט בתקנון זה ("תקופת המבצע").
רשת H&O שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בחנויות החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד רשת H&O ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
3.    מתכונת המבצע

רק חברי מועדון הלקוחות של רשת H&O או מצטרפים חדשים למועדון הלקוחות של רשת H&O ("חברי המועדון") יהיו רשאים להשתתף במבצע ולקבל את הטבת המבצע.
·         במהלך תקופת המבצע יתקיים בחנויות הפיזיות של רשת H&O ובאתר הסחר (אתר האינטרנט) H&O  בכתובת  www.H-O.co.ilמבצע מיוחד ובו חברי המועדון יוכלו לרכוש מגוון מוצרים ב- 80% הנחה ממגוון מוצרי החנות במחלקת האופנה. 

·         המבצע יתקיים בחנויות הפיזיות של רשת H&O  ואתר הסחר (אתר האינטרנט) H&O בכתובת www.H-O.co.il

4.    תנאי המבצע

לרשת H&O הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או להאריך את תקופת המבצע, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מביניהם.
המבצע הינו ממחיר מלא של המוצרים, ללא כפל מבצעים וללא הטבות/הנחות נוספות לחברי מועדוני הלקוחות של רשת H&O.
במבצע ישתתפו כל מוצרי רשת H&O הנמכרים בחנויות הפיזיות של רשת H&O במחלקות הבאות: ביגוד לגברים, נשים, ילדים, והלבשת בית של מותגי טאג וומן, אקספו, EXT ואלנסדרו גוטי למעט כמפורט להלן. 
מוצרים/מותגים/מחלקות/קטגוריות שאינם משתתפים במבצע: 

NEW ARRIAVL – קולקציה חדשה
ג'ינסים ומכנסי אריג
EXT - אקטיב
מותג skip hop
CARTERS 
מחלקות הלבשה תחתונה לנשים, גברים וילדים
מחלקות בגדי ים לנשים, גברים וילדים
חבילות לידה של מותגי Carters  ושל OshKosh 
מחלקת ספורט - ביגוד, הנעלה ואביזרים 
מותג Red Back
מותגים LEE, Wrangler, Levi's
מחלקת נעליים לנשים, גברים וילדים
מותג simply star
מותגים BUZZ, דלתא, קולמוביה טומי הילפיגר, נאוטיקה
פלנל וטרמי
חגורות, משחקים, ספרים, אביזרי צבא, אביזרי טיולים וטיסות, מזוודות, מותג פלנרו, 
מוצרי טיפוח, טואלטיקה ובישום
אביזרי אופנה
ביגוד הריון – מטרניטי
תלבושות בית ספר
חליפות כדורגל/כדורסל
5.    שונות

אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות בנוגע למבצע. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי רשת H&O או מי מטעמה בקשר עם המבצע, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד. 
למען הסר ספק יובהר כי רשת H&O או מי מטעמה לא יחויבו בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל פה או בכתב של עובדי רשת H&O ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים, אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה. 
רשת H&O שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המבצע כולו או חלק/ים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

var widgetOptions = { apiKey: "8eb18cfe-eb80-4c0a-b884-b07771cb0ec1", snippetId: "b5c0c0e15cbd10b1d9ca" }; (function (n) { var u = function () { GlassixWidgetClient && typeof GlassixWidgetClient == "function" ? (window.widgetClient = new GlassixWidgetClient(n), widgetClient.attach(), window.glassixWidgetScriptLoaded && window.glassixWidgetScriptLoaded()) : f() }, f = function () { r.onload = u; r.src = "https://cdn.glassix.net/clients/widget.1.2.min.js"; i.parentNode.removeChild(t); i.parentNode.insertBefore(r, i) }, i = document.getElementsByTagName("script")[0], t = document.createElement("script"), r; (t.async = !0, t.type = "text/javascript", t.crossorigin = "anonymous", t.id = "glassix-widget-script", r = t.cloneNode(), t.onload = u, t.src = "https://cdn.glassix.com/clients/widget.1.2.min.js", !document.getElementById(t.id) && document.body) && (i.parentNode.insertBefore(t, i), t.onerror = f) })(widgetOptions) window.interdeal = { sitekey : "ad1ee37471059102201dfa1ff6e323e4", Position : "Right", Menulang : "HE", domains : { js : "https://js.nagich.co.il/", acc : "https://access.nagich.co.il/" }, btnStyle : { color : { main : "#122231", second : "#fff" }, vPosition : ["80%","15%"], scale : ["0.6","0.5"], icon : { type : 10, shape : "circle", outline : true } } }; (function(doc, head, body){ var coreCall = doc.createElement('script'); coreCall.src = "https://js.nagich.co.il/core/4.3.9/accessibility.js"; coreCall.defer = true; coreCall.integrity = "sha512-PwYfxqafrDop1rGZzqR2FQrhosL53Fv7a7ZBm88twF8rnrEiLnC5fvxgaDNz3oReztL4Hp5mP8XaUeRbV9Rp6A=="; coreCall.crossOrigin = "anonymous"; coreCall.setAttribute("data-cfasync", true ); body? body.appendChild(coreCall) : head.appendChild(coreCall); })(document, document.head, document.body); (function(doc, head, body){ var s = doc.createElement("script"); s.src = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.3/jquery.min.js"; s.defer = true; body? body.appendChild(s) : head.appendChild(s); })(document, document.head, document.body); (function(doc, head, body){ var s = doc.createElement("script"); s.src = "https://cloudfront.barilliance.com/h-o.co.il/cbar.js.php"; s.defer = true; body? body.appendChild(s) : head.appendChild(s); })(document, document.head, document.body);