לאתר חולצות בית ספר לחצו כאן

 

  חדש! ניתן להזמין חולצות בית ספר עד הבית

  7 חולצות קצרות לילדים ב100 ש"ח - כולל הדפסת סמל בחינם!

תקנון ויזה

כללי

 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של רשת H&O (להלן: "המועדון" או "מועדון הלקוחות").
 2. אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע"מ (המפעילה את רשת H&O) שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן, מעת לעת, את תנאי מועדון הלקוחות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 3. בהצטרפותו למועדון מסכים הלקוח לתנאי המועדון, ובכלל זה לתנאי תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת.

הגדרות

 • "החברה" - אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע"מ, המפעילה, בין היתר, את רשת H&O.
 • "רשת H&O" או "רשת אייץ' אנד או" או "הרשת"- רשת חנויות האופנה H&O.

הצטרפות למועדון וחברות בו

 1. הצטרפות למועדון הלקוחות מותנית בין היתר במילוי טופס בקשה בחנויות רשת H&O להצטרפות למועדון, וכן באישור של רשת H&O לקבלת הלקוח כחבר במועדון.
 1. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון ו/או לסרב להאריך את חברותו של חבר מועדון, וזאת מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד, ומבלי שתהא עליה חובה לנמק את החלטתה כאמור.
 1. תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות או ממועד חידוש חברות קיימת במועדון (לפי העניין) ולתקופה של שנה בלבד (12 חודשים(. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.
 1. חבר במועדון: כל אדם פרטי מגיל 18 ומעלה אשר שילם בגין החברות במועדון את דמי ההצטרפות למועדון או את דמי חידוש החברות במועדון (לפי העניין) (ככל שהחברה החליטה על פי שיקול דעתה הבלעדי לגבות דמי הצטרפות ו/או דמי חידוש חברות), מילא וחתם על טופס בקשה להצטרפות למועדון, עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה וקיבל לידיו כרטיס מועדון. מצטרפים אשר גילם אינו עולה על 18 והמבקשים להתקבל כחברים במועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון. אחריות זו חלה עליהם ועליהם בלבד.

לחברי המועדון המעוניינים בכרטיס אשראי Cal - H&O, יונפק כרטיס אשראי המהווה גם כרטיס מועדון (להלן: "כרטיס האשראי Cal - H&O") ויחולו עליו הוראות הסכם ההצטרפות ככרטיס אשראי לכל דבר ועניין.

כרטיס האשראי Cal - H&O יונפק בהתאם ובכפוף לתנאי כל כרטיס, תחת אחד מבין המותגים של Cal - ויזה או דיינרס בלבד (כפי שיוסכם ויאושר על ידי הצדדים). הנפקת כרטיס האשראי Cal - H&O כפופה לאישור המנפיק ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. החזקתו של כרטיס האשראי Cal - H&O כרוכה בתשלום דמי כרטיס חודשיים כמפורט בתעריפון Cal או הבנק המנפיק. החברה תקבע, מעת לעת, על פי שיקול דעתה, את דמי ההצטרפות, את דמי החברות ואת דמי חידוש החברות לחברי המועדון המחזיקים בכרטיס האשראי Cal - H&O.

 1. התשלום עבור החברות במועדון (הצטרפות או חידוש, לפי העניין) (ככל שהחברה החליטה על פי שיקול דעתה הבלעדי לגבות דמי הצטרפות ו/או דמי חידוש חברות) יהיה במזומן, המחאה (שיק) או בכרטיס אשראי (לחברי המועדון המחזיקים כרטיס האשראי Cal - H&O, החיוב יתבצע אוטומטית אחת לשנה בכרטיס האשראי של המועדון). החברה רשאית לאשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת, כי ניתן יהיה לשלם עבור החברות במועדון (הצטרפות או חידוש, לפי העניין) גם באמצעות תווי קניה, ובכל מקרה, עלות הצטרפות או חידוש למועדון תהא במחיר מלא, ללא הנחות. לא יתאפשר תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים. המבצעים הקיימים בחנויות הרשת אינם חלים על דמי החברות במועדון.
 1. הרשת שומרת לעצמה הזכות לגבות דמי הצטרפות למועדון ו/או דמי חידוש חברות במועדון ו/או להגדיל ו/או להקטין את דמי ההצטרפות ו/או את דמי החידוש ו/או לבטלם, והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 1. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל בין היתר את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מספר תעודת זהות (או מספר דרכון לתושבי חוץ), מס' טלפון נייד, מס' טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה, שבוע היריון ותאריך לידה צפוי (ללקוחות הרלוונטיים), ילדים (כן/לא) ותאריכי לידה של הילדים, חתימה והסכמה לקבלת מידע שיווקי באמצעי התקשורת השונים על ידי החברה ו/או מי מטעמה. פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת החברה מעת לעת. בהצטרפות למועדון מסכים החבר להיכלל במאגר המידע הרשום של החברה. יודגש כי לא ניתן להצטרף למועדון ללא מספר ת.ז. או דרכון.
 1. יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. לא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות של המועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי של הלקוח.
 1. בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור חבר המועדון ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה בין היתר לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול המועדון, פעולות שיווק ופרסום של המועדון ו/או של החברה ו/או של רשת H&O ו/או של רשתות אופנה אחרות המופעלות ו/או שיופעלו על ידי החברה, וכן פעולות שיווק ופרסום של צדדים שלישיים אחרים, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS), פניה באמצעות דואר ישראל וכיו"ב.
 1. למען הסר ספק מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 והוראות כל דין אחר, חתימת הלקוח על גבי טופס הבקשה להצטרפות למועדון, תהווה גם הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים ושיווקיים של המועדון ו/או של החברה ו/או של רשת H&O ו/או של רשתות אופנה אחרות המופעלות ו/או שיופעלו על ידי החברה ו/או של צדדים שלישיים אחרים, לרבות הודעות בדבר מבצעים, מכירות סוף עונה מוקדמות לחברי המועדון, הטבות נוספות וכיו"ב. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני, הודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS), פניה באמצעות דואר ישראל, גישה ישירה ללקוח בזמן שהותו באחת מחנויות רשת H&O, סרט קופה וכל אחת מדרכי ההתקשרות האפשריות.
 1. יובהר כי כל מידע אודות חברי המועדון יחשב לקניינה של החברה, וחברי המועדון מוותרים בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 1. כל חבר רשאי לדרוש מהחברה, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה ו/או לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע.
 1. בנוסף, רשאי חבר המועדון לדרוש מהחברה, בכתב, להסיר עצמו מרשימות הדיוור הפרסומי והשיווקי של החברה ו/או של המועדון.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתקבע החברה.
 1. חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יפנה לצורך כך לאחת מחנויות רשת H&O ויחתום על בקשה לביטול החברות במועדון. ביטל החבר את החברות במועדון טרם שחלפו שבועיים מהמועד שבו הצטרף למועדון או מהמועד שבו חידש את חברותו - יהיה חבר המועדון זכאי לקבלת סכום דמי החבר ששילם בגין הצטרפות/חידוש כאמור, זאת בתנאי שהחזיר את כרטיס המועדון, לא עשה בו כל שימוש ולא מימש את ההטבות בו (כפי שישתנו מעת לעת). ביטול החברות לאחר חלוף שבועיים מיום ההצטרפות/חידוש כאמור, אינו מזכה בהשבת דמי החבר.

השימוש בכרטיס המועדון

 1. כרטיס המועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר, אלא כמפורט בסעיף זה להלן. יודגש, כי הטבות כרטיס המועדון יינתנו בכפוף להצגת כרטיס המועדון ותעודת הזהות של בעל הכרטיס (לרבות הספח, במקרה הצורך). הזכאים לשימוש בכרטיס הינם: חבר המועדון, בן/בת זוגו (ידועים בציבור ידרשו להציג מסמך המוכיח את הקשר בינם לבין חבר המועדון), ילדיו עד גיל 21 (בכפוף להצגת התעודה המזהה ו/או הספח).
 1. החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק.
 1. בוטלה חברותו של חבר מועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר שלו לחברה באופן מיידי.
 1. החברים במועדון יהיו זכאים להטבות שונות כפי שיוחלט על ידי החברה מעת לעת, והכל כפי שתודיע החברה מעת לעת. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את ההטבות שיוקנו לחברי המועדון, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.

כמו כן, החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעניק לחברים במועדון זכאות להטבות המוקנות לחברי מועדון של רשתות אופנה נוספות המופעלות ו/או שיופעלו על ידי החברה, ובכלל זה ברשת קרטרס-אושקוש (Carter's-OshKosh) (להלן: "הרשתות הנוספות"), והכל כפי שתודיע החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידי החברה מעת לעת.

בנוסף, מעת לעת, החברה תהא רשאית להעניק לחברי המועדון המחזיקים בכרטיס האשראי Cal - H&O, הטבות נוספות ברשת H&O ו/או ברשתות הנוספות, ובכלל זה, מתנת הצטרפות, צבירה לרכישות עתידיות ברשת H&O ו/או ברשתות הנוספות ומבצעים ייחודיים אחרים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידי החברה מעת לעת.

מצטרפים חדשים לכרטיס האשראי Cal - H&O (מסוג ויזה או דיינרס בלבד) זכאים למתנת הצטרפות ואתחול ובתנאי שלא החזיקו בכרטיס אשראי Cal - H&O (מסוג כלשהו) ב- 12 החודשים האחרונים שקדמו להצטרפות. מימוש שוברי ההצטרפות והאתחול תתאפשר למשך 6 חודשים מתאריך הנפקת כרטיס האשראי Cal - H&O. לאחר מועד זה תוקף השובר יפוג והוא אינו ניתן להארכה.

קבלת ההטבות לחברי המועדון המחזיקים בכרטיס האשראי Cal - H&O (לרבות, הטבת/מתנת/שובר ההצטרפות והאתחול) תהא כפופה לביצוע העסקה והתשלום נשוא ההטבה כאמור אך ורק באמצעות כרטיס האשראי Cal - H&O.

 1. החברות במועדון לא תקנה הטבות ברכישות מוצרי רשת H&O ב- (1) חנויות העודפים של הרשת ו/או מחלקות עודפים בחנויות הרשת (אלא אם יפורסם אחרת); (2) אתרי אינטרנט בהם נמכרים ו/או ימכרו מוצרי רשת אייץ' אנד או ונקודות מכירה אחרות כדוגמת ירידי מכירות מחוץ לחנויות הרשת; (3) נקודות מכירה סיטונאיות, בהן נמכרים/יימכרו מוצרים של הרשת. רשימת החנויות המעודכנת של הרשת תהיה פתוחה לעיון חברי המועדון במשרדי הנהלת החברה, בשירות הלקוחות של הרשת ואתר האינטרנט של הרשת.
 1. השימוש בכרטיס המועדון (ובכלל זה קבלת ההטבות בגינו) מותנה בהצגת הכרטיס במעמד הקניה בצרוף תעודה מזהה של בעל הכרטיס או הזכאי לעשות בו שימוש, כמפורט בסעיף 19 לעיל, ולא תשמע כל טענה לעניין זה. במקרה חריג של אובדן או גניבת הכרטיס, יתאפשר שימוש חד פעמי על ידי תעודת זהות בלבד של בעל הכרטיס בכפוף לשיקול דעתו של מנהל החנות וזאת עד להנפקת כרטיס חלופי.
 1. כרטיס החבר אינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986.
 1. האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תשמע כל טענה כלפי רשת אייץ' אנד או ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.
 1. במקרה של אובדן כרטיס מועדון ו/או בכל מקרה אחר בו תחליט רשת אייץ' אנד או להנפיק לחבר כרטיס נוסף, הנפקת כרטיס הנוסף תחויב בסך של 10 ש"ח.

מימוש הטבות לחברי המועדון

 1. החל ממועד ההצטרפות למועדון תינתן ללקוח/ה הזכות לקבל את כל המבצעים וההטבות המיועדים לחברי המועדון, כפי שיהיו מעת לעת בחנויות הרשת.
 1. מתנת יום הולדת: חברי המועדון יקבלו מעת לעת הטבת יום הולדת, כפי שיפורט בשובר הטבת יום ההולדת שישלח לחברי המועדון בדרך בה תבחר החברה. רשת אייץ' אנד או שומרת לעצמה את הזכות לשנות/לבטל הטבה זו. מימוש הטבת יום ההולדת מותנית בהצגת כרטיס חבר מועדון תקף, תעודה מזהה ושובר ההטבה המקורי כפי שנשלח לחבר המועדון.
 1. מצטרף חדש למועדון אשר הצטרף בחודש יום ההולדת שלו, יהיה זכאי להטבת יום ההולדת כאמור לעיל, החל מהשנה העוקבת למועד הצטרפותו.
 1. רשת אייץ' אנד או שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בתקנון זה, לרבות את אופן הענקתן ו/או מימושן, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 1. רשת אייץ' אנד או שומרת לעצמה את הזכות להגביל רכישת חלק ממוצריה, עם או בלי הנחות מועדון, באמצעי תשלום מזומן או אשראי בלבד.
 1. החברות במועדון לא תקנה לחבריה זכות ליהנות מכפל מבצעים.
 1. במסגרת רכישה ו/או טעינה של כרטיס מתנה ("גיפט קארד") ו/או רכישה של אמצעי תשלום אחרים (כגון, תווי קניה) לא ייהנה חבר המועדון מהטבות המועדון ככל שיהיו באותה עת.
 1. חבר המועדון יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של החברה. מובהר כי חובת עדכון בדבר שינוי בפרטי הלקוח כגון: כתובת, טלפון וכו' מוטלת על חבר המועדון ועליו בלבד.
 1. חבר מועדון החש עצמו נפגע בכל הקשור לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה ו/או מהחברות במועדון, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של רשת אייץ' אנד או ולהעלות את השגותיו. החלטת מחלקת שירות הלקוחות שתינתן בתוך כ- 14 ימי עבודה, מרגע שקיבלה לידיה את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 1. חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים מעת לעת לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת אייץ' אנד או.
 1. לא יינתנו הטבות שבדיעבד על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הצגת כרטיס המועדון בעת הרכישה.
 1. רשת אייץ' אנד או שומרת לעצמה את הזכות לבחור ו/או לשנות ו/או לעדכן, מעת לעת, את דרכי מסירת העדכונים בדבר המבצעים וההטבות, וזאת בכל דרך שהיא, בין היתר, הודעותSMS , דואר, דואר אלקטרוני, סליפ קופה וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות.

מידע ופרטים

 1. מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן יהיה לקבל באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.h-o.co.il וכן באמצעות פניה לשרות הלקוחות של הרשת דרך אתר האינטרנט או באמצעות הטלפון 1-700-700-470 וכן בכתובת החברה: אתר חוצות שפיים, קיבוץ שפיים, 60990.

שונות

 1. ידוע לחברי המועדון כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי החברה מעת לעת.
 1. עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון זה לכל דבר ועניין. העתק מהתקנון יהיה ניתן לקבל, ללא תשלום, במשרדי החברה.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן, מעת לעת את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי ו/או עדכון התקנון - יחייב הנוסח החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן, מעת לעת, את ההטבות הניתנות במסגרת המועדון, על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.
 1. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 1. במעמד רכישת מוצרים לא תתאפשר לחברי המועדון קבלת הנחות ו/או מבצעי מועדון בעת שימוש באמצעות בכרטיסי הנחה  ו/או תווים מכל סוג שהוא (אלא אם נאמר אחרת על ידי החברה), לרבות כרטיסי "רב תו", "תו הזהב", "חבר" וכו'. יובהר כי, חברי המועדון אשר ברשותם כרטיסי הנחה ו/או תווים כאמור (בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון) - יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן הכרטיסים/תווים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה. הרשת תהיה רשאית לשנות מעת לעת את רשימת אמצעי התשלום הזכאים להנחות ומבצעי מועדון.
 1. תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת ממנו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בהקשר לתקנון זה ו/או למועדון ו/או לכל תביעה ו/או הליכים הנובעים בהם תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.
 1. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.

אייץ' אנד או רשות אופנה (2003) בע"מ