לאתר חולצות בית ספר לחצו כאן

 

  חדש! ניתן להזמין חולצות בית ספר עד הבית

  7 חולצות קצרות לילדים ב100 ש"ח - כולל הדפסת סמל בחינם!

תקנון דיינרס

תקנון מבצע למחזיקי כרטיס דיינרס H&O

25/5/2021 – 05/06/21

 

 

אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע”מ ("רשת H&O") מודיעה בזאת על עריכת מבצע לחברי מועדון הלקוחות של רשת H&Oהמחזיקים בכרטיס דיינרס H&O, בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן:

 

1. מבוא
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף האופנה.
2. תקופת המבצע
תקופת המבצע הינה החל מיום 25/05/2021 ועד ליום 05/06/2021 (כולל), ובהתאם למפורט בתקנון זה ("תקופת המבצע").
רשת H&O שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בחנויות החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגדרשת H&O ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
3. מתכונת המבצע
רק חברי מועדון הלקוחות של רשת H&O  המחזיקים ומשלמים בכרטיס דיינרס H&O ("חברי המועדון") יהיו רשאים להשתתף במבצע ולקבל את הטבת המבצע.
במהלך תקופת המבצע יתקיים בחנויות הפיזיות של רשת H&Oמבצע מיוחד ובו לקוחות מועדון H&O המחזיקים ומשלמים בכרטיס דיינרס H&O יוכלו לרכוש בקניה חד פעמית ובאמצעות קוד אישי  3 פריטים לבחירתם מהמבחר במחלקת אופנה גברים, נשים, ילדים  וספורט (גם ביבוא מקביל), בהנחה של 80%.
המבצע יתקיים אך ורק בחנויות הפיזיות של רשת H&O, והוא לא יחול ולא יתקיים באתר הסחר (אתר האינטרנט) של רשת H&O.
המבצע מוגבל לעיסקה אחת ללקוח ולשלושה מוצרים בלבד
4. תנאי המבצע
לרשת H&O הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או להאריך את תקופת המבצע, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מביניהם.
המבצע הינו ממחיר מלא של המוצרים, ללא כפל מבצעים וללא הטבות/הנחות נוספות מוגבל ל 3 פריטים ללקוח ומותנה בהצגתSMS  עם קופון חד ערכי ללקוח
המבצע לחברי מועדון המחזיקים בכרטיס דיינרס-H&Oבלבד​​​
המבצע אינו כולל
o בישום וטיפוח, תלבושת אחידה, הנעלה, מותגי על,  הלבשה תחתונה, טקסטיל, בגדי ים ואביזרי אופנה
5. שונות
אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות בנוגע למבצע. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי רשת H&O או מי מטעמה בקשר עם המבצע, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד.
למען הסר ספק יובהר כי רשת H&O או מי מטעמה לא יחויבו בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל פה או בכתב של עובדי רשת H&O ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים, אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.
רשת H&O שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המבצע כולו או חלק/ים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

 

6. אשראי

ההטבה ללקוחות קיימים המחזיקים בכרטיס האשראי Diners Extra home H&O בלבד.